UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie)
Obowiązkowy Certyfikat zgodności GOST-R z regulaminem technicznym
   Jesteś tutaj:   Strona główna >> CERTYFIKAT GOST-K >>
KONTAKT       

certyfikat gost kontaktŚwiadectwo Higieniczne
Certyfikat UkrSepro
Deklaracja UkrSeproCertyfikat BELGISWyznaczono datę wprowadzenia nowych przepisów technicznych Unii Celnej.

Znaczny wzrost cła na skórzane obuwie importowane do Federacji Rosyjskiej.

Nowe wymogi bezpieczeństwa dla urządzeń i maszyn.

Rosja: o perspektywach i programie rozwoju na lata 2012-2015.

Rosja: od 1 lipca 2012 roku nowy GOST na wodę mineralną.
Certyfikacja w Kazachstanie

Ekspresowa certyfikacja GOST-K. Certyfikacja w Kazachstanie:

Certyfikat GOST-K w ciągu 7 dni !


Przy eksporcie na rynek Republiki Kazachstan wymagane są Certyfikaty jakości GOST-K. Dokument ten wystawiany jest przez akredytowane organy dla produktów, technologii oraz usług.

Większość produktów eksportowanych na rynek kazachski podlega obowiązkowej certyfikacji. Certyfikacja dobrowolna z kolei wynika z inicjatywy producenta, który chce potwierdzić jakość swoich produktów i ich zgodność z normami kazachskimi, a tym samym zwiększyć zaufanie do swoich wyrobów. Certyfikat zgodności GOST-K potwierdza, że importowane towary spełniają kazachskie normy i wymagania.

Certyfikacja zgodności w Kazachstanie może być przeprowadzona wyłącznie przez Organy po Certyfikacji które posiadają akredytacje oraz pozwolenie na przeprowadzenie takich badań. Certyfikaty zgodności zagranicznych firm, protokoły badań produkcji, znaki zgodności są czasami uznawane na podstawie międzynarodowych umów.

Certyfikacja w Kazachstanie dla partii towarowej:

Certyfikat na partię towarową wystawiany jest na produkcję, która jest ujęta na jednej umowie albo fakturze. Taki certyfikat jest ważny pół roku od momentu wydania. Wykonanie certyfikatu może zlecić firma, która znajduje się na fakturze jako Sprzedawca lub Kupujący .

Przed wysłaniem towaru do Kazachstanu musi zostać zawarta umowa z Organem Certyfikującym i muszą zostać przedstawione dokumenty potwierdzające status prawny Sprzedającego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra przemysłu i handlu Republiki Kazachstan z dnia 29.10.2008 roku Nr 429 są to: dokumenty rejestracyjne firmy, NIP, REGON, KRS, wpis do ewidencji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Certyfikat GOST-K jest wystawiany na konkretny typ jednorodnej produkcji, podlegającej obowiązkowej certyfikacji, zgodnie z kodem taryfy celnej. Na podstawie takiego certyfikatu sprzedający może wprowadzić (wwieźć) towar na teren Kazachstanu i przeprowadzić odprawę celną. Termin ważności takiego certyfikatu z reguły wynosi jeden miesiąc.
  Podstawą do wydania certyfikatu GOST-K na partię są następujące dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające sprzedaż wyrobów do Kazachstanu (faktura, list przewozowy, umowa);
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie towaru;
 • dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo towaru (nieobowiązkowe)
 • normatywna dokumentacja na produkcję (nieobowiązkowe)
Do końca terminu ważności certyfikatu firma, która występuje o certyfikat albo odbiorca towaru na terenie Kazachstanu, są zobowiązani do przedstawienia kopii deklaracji celnej, potwierdzającej datę przekroczenia granicy celnej przez towar.

Termin wystawienia certyfikatu zgodności na partię towarową wynosi 8-12 dni roboczych.

Koszty certyfikatu GOST-K na partię są uzależnione od ilości wysyłanych do Kazachstanu wyrobów. Oferta przygotowywana jest indywidualnie dla każdego klienta.


Obowiązkowa certyfikacja GOST-K (Certyfikat ROK)

Celem obowiązkowej certyfikacji w Kazachstanie jest potwierdzenie zgodności produktów z obowiązującymi wymaganiami i przepisami reglamentu. Wymagania te odnoszą się do konkretnych standardów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, ochrony środowiska jak również mają na celu zapobieganie wprowadzeniu konsumentów w błąd.

Dobrowolna certyfikacja w Kazachstanie.

Dobrowolna certyfikacja służy do potwierdzenia zgodności produktów lub usług ze standardami republiki Kazachstan lub innymi normatywnymi dokumentami. Ubieganie się o certyfikat dobrowolny jest inicjowane przez producenta lub może być narzucone przez odbiorcę.

Procedura certyfikacji w Kazachstanie:

 • Złożenie wniosku o przeprowadzenie certyfikacji oraz jego rozpatrzenie
 • Podjęcie decyzji dotyczącej wniosku oraz wybór schematu certyfikacji
 • Zawarcie umowy na przeprowadzenie certyfikacji
 • Ustalenie listy wymaganych próbek, przesłanie ich do laboratorium oraz ich przebadanie.
 • Kontrola inspekcyjna zakładu produkcyjnego (jeżeli jest to przewidziane w schemacie certyfikacji)
 • Wystawienie opinii na temat produkcji (jeżeli jest to przewidziane schematem certyfikacji)
 • Analiza otrzymanych wyników oraz podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wystawienia Certyfikatu GOST-K (Certyfikatu ROK)
 • Przedstawienie informacji dotyczącej wyników certyfikacji
 • Rejestracja Certyfikatu w Państwowym Rejestrze RK
 • Wydanie Certyfikatu
- Badania przeprowadzane są na podstawie próbek. Konstrukcja, skład oraz technologia produkcji powinny być takie same jak produkcja eksportowana do Kazachstanu.
- Badania przeprowadzane są w terminie, który przewidziany jest w dokumentacji normatywnej jako metodyka badań danego produktu oraz zgodnie z ustaleniami z Organem.
- W przypadku, jeżeli terminy badań nie są uwzględnione w normatywnej dokumentacji, to dany termin nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych.
- Ilość próbek, sposób ich odbioru oraz przechowywania ustala się zgodnie z normatywną dokumentacją dla danej produkcji oraz metodyką badań.
- Próbki certyfikowanych produktów są przechowywane do czasu ważności produktów lub terminu ważności certyfikatów.

Kontrola zakładu produkcyjnego:

W zależności od schematu certyfikacji czasem wymagana jest kontrola zakładu produkcyjnego. Obszary podlegające kontroli są następujące:
 • stan normatywnych dokumentów i norm zakładowych;
 • zastosowanie procesu technologicznego oraz stanu jego metrologicznego zabezpieczenia;
 • Kontrola i badania półproduktów i surowców. Sporządzanie protokołów z tych badań;
 • Procedury naprawy mechanizmów i urządzeń używanych przy produkcji, kontrola jakości urządzeń używanych do kontroli gotowych wyrobów i półproduktów;
 • Magazynowanie i dostępność surowców i materiałów; warunki magazynowania gotowych produktów;
 • Procedury utrzymywania jakości certyfikowanych produktów;
 • Procedura rejestrowania oraz analiza reklamacji certyfikowanych wyrobów.

Termin ważności certyfikatów i ich przedłużenie:

O terminie ważności certyfikatu decyduje Organ po uwzględnieniu wybranego systemu certyfikacji, specyfikacji produkcji i terminu ważności normatywnych dokumentów. Istnieje możliwość wystawienia certyfikatu na produkcję seryjną. Certyfikat ten obowiązuje podczas dostarczania, sprzedaży i użytkowania produktów, przez cały okres na jaki został wystawiony.

Jeżeli certyfikowane produkty posiadają określony termin ważności, wówczas gdy skończy się ważność certyfikatu, może on zostać przedłużony do końca ważności produktów przez Organ, który wystawiał Certyfikat. Maksymalny okres na jaki możliwe jest zarówno wystawienie jak i przedłużenie certyfikatu wynosi 3 lata.

Informacje zawarte w certyfikacie:

  - Informacje na temat zgodności produkcji z określonymi standardami Republiki Kazachstan; - Informacje na temat przyznania wnioskodawcy prawa do znakowania produktów certyfikowanych znakiem zgodności; - Informacje o posiadaniu przez wnioskodawcę certyfikatów systemu zarządzania jakością; - Informacje na temat dokumentów, które są podstawą do wystawienia certyfikatu zgodności (wyniki testów, badań, protokół analizy zakładu produkcyjnego). - Zastosowany schemat certyfikacji.
Certyfikat może posiadać załącznik zawierający:
- Listę konkretnych produktów, na które certyfikat został wydany
- Grupy jednorodnej produkcji, wyprodukowane przez jednego producenta oraz certyfikowane na podstawie tych samych wymagań.
- Elementy kompletów i części zapasowych używanych do technicznej obsługi oraz remontu wyrobu ukazanego w Certyfikacie.

Certyfikacja w Rosji NA UKRAINIE BIAŁORUŚ KAZACHSTAN Swiadectwo Panstwowej Rejestracji A u t o r o